Betrokkenheid provinciale overheden

Voor MKB-ondernemers gelden diverse provinciale regelingen die betrekking hebben op innovatie, (door)groei en/of het starten van een onderneming. En laten de werkzaamheden van Doeve MKB-advies nou ook betrekking op deze onderwerpen. En weet je wat het mooie is? In sommige gevallen kunnen vanuit deze (provinciale) regelingen zelfs bijdragen aangevraagd worden waarmee de werkzaamheden door Doeve MKB-advies gedeeltelijk bekostigd kunnen worden.

Hieronder tref je een overzicht aan van regelingen in de noordelijke provincies.

Overijssel

MKB-ondernemers uit de provincie Overijssel die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen o.a. gebruik maken van een regeling van “De Startversneller”. Via De Startversneller kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een vergoeding voor het inhuren van een coach bij het beantwoorden van een groeivraagstuk. De vergoeding bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 1.000,-. Deze bijdrage kan ook besteed worden aan een opleiding. De regeling is tot 31 december 2019 van kracht en geldt alleen voor ondernemers die korter dan vijf jaar bestaan. Meer over de voorwaarden en de regeling kan je vinden op: https://www.destartversneller.nl.

Fryslân

De Provincie Fryslân kent een regeling voor Friese MKB-ondernemers onder de naam “Voucherregeling MKB Fryslân”. MKB’ers in de provincie Fryslân kunnen subsidie ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van onder andere bedrijfsontwikkeling en innovatie. 50% van de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige of deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen zijn subsidiabel. De maximale bijdrage vanuit de regeling bedraagt € 2.500,-. Meer hierover lees je op: https://www.snn.nl/alle-subsidies/voucherregeling-mkb-fryslan. De voucherregeling MKB Fryslân geldt in ieder geval nog in 2019.

Drenthe

De Drentse subsidieregeling voor MKB-ondernemers is een onderdeel van het programma “Ik ben Drents Ondernemer”. Het doel van deze regeling is de Drentse economie stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenaamde kennisleverancier kunnen MKB-ondernemers gestimuleerd worden tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van nieuwe afzetmarkten. De voucherregeling betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 2.000,- of € 5.000,- voor het inhuren van een kennisleverancier die de ondernemer met de nieuwe plannen kan ondersteunen. Op https://ikbendrentsondernemer.nl/starten-ondernemers/voucher/ lees je hier meer over. Je kunt als Drentse MKB-ondernemer tot en met 31 december 2021 gebruikmaken van deze regeling.

Flevoland

De provincie Flevoland heeft een voucherregeling ontwikkeld waarmee een deel van de investering die MKB-ondernemers doen voor het inschakelen van kennis en om te groeien, bekostigd kan worden. Het gaat om een financiële tegemoetkoming in de kosten voor inschakeling van externe deskundigen die zich richten op zaken als haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. De hoogte van de voucher is minimaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000,- ex BTW. Op https://voucherregelingflevoland.nl/ is meer informatie over deze regeling terug te vinden.

SNN

Met de komst van de “VIA 2018 plus” is het voor MKB-ondernemers in Drenthe, Fryslân en Groningen mogelijk om subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van het organisatie- of verdienmodel (organisatie-innovatie). De aanvraag hiervoor moet uiterlijk 1 juli 2019 zijn ingediend. De bijdrage vanuit deze regeling bedraagt 35% voor een MKB-onderneming en 50% voor een samenwerkingsverband. Op https://www.snn.nl/alle-subsidies/via-2018-plus wordt deze regeling nader toegelicht.

Overige regio’s

Ben je in een andere regio gevestigd waardoor jij geen gebruik kan maken van bovenstaande regelingen? Het zou zo maar kunnen dat jouw regio ook specifieke regelingen kent die van toepassing zijn op de diensten van Doeve MKB-advies. Bij het opstellen van een Plan van Aanpak voor jouw onderneming zal Doeve MKB-advies de mogelijkheden onderzoeken en jou hierover informeren.