Houd jij ook nog Prinsjesdag?

Het is vandaag weer de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Een dag met veel tradities die in ere worden gehouden. Eén van die tradities, naast het lekken van stukken, is het voorlezen van de Troonrede door onze koning. De Troonrede hoort aan te geven welke richting het kabinet voor het komend parlementair jaar kiest en wat hiervan in de Miljoennota wordt uitgewerkt. Ik ben dan ook altijd gespitst op wat hierin wordt meegegeven waarop MKB-ondernemers hun toekomstperspectief kunnen afleiden. Wat mij betreft ook dit jaar weer niet veel, met uitzondering van de zinsneden:

“De regering wil dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig. In 2019 groeit de economie voor het zesde jaar op rij.” en ”Daarmee is dit het moment om opnieuw richting te kiezen.” Van een duidelijke richting voor MKB-ondernemers wordt ook dit jaar in de Troonrede geen blijk gegeven. Dit lijkt tegenwoordig ook schier onmogelijk, want als gevolg van de brede coalities en variatie in politieke ideeën in de 2e Kamer lukt het meestal toch niet om in de Miljoenennota veelomvattende en ingrijpende maatregelen te presenteren (of ze worden in tweede instantie tijdens de Algemene Beschouwingen weer teruggedraaid of afgezwakt). Zoals ik bij Prinsjesdag 2016 al concludeerde: we betrappen op Prinsjesdag geen enkele politicus op het uitspreken van een heldere en constructieve visie voor B.V. Nederland. Het kabinetsbeleid is in grote lijnen voorspelbaar (ook zonder het lekken) en draagt naar mijn mening niet bij aan grote verbeteringen voor ondernemend Nederland.

Ondernemen als voorbeeld

Menig MKB-ondernemer komt er veel minder makkelijk vanaf dan onze politici. Zij moeten regelmatig wel flinke stappen vooruit maken en helder richting bepalen. En dat is maar goed ook, anders was ondernemend Nederland ook niet zo innovatief…. Voor MKB-ondernemers is vooruitzien namelijk wel essentieel om te kunnen blijven “regeren” (lees: ondernemen)in plaats van “reageren”. Een duidelijke visie en missie zijn voor ondernemers de belangrijke basis voor continuïteit in de onderneming op lange termijn. Wat mij betreft mag politiek Den Haag aan deze succesbasis wel eens een voorbeeld gaan nemen bij het opstellen van het kabinetsbeleid voor de komende tijd. Het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen in het voordeel van buitenlandse beleggers ten koste van de belastingheffing voor Nederlandse MKB-ondernemers is voor mij op dit moment van schrijven het meest schrijnend voorbeeld van visieloosheid. Wel brengt de traditie van Prinsjesdag iets mee waar MKB-ondernemers een lering uit kunnen trekken: plan voor jezelf vaker een reflectiemoment in om je bedrijfsstrategie tegen het licht te houden.

Niet meegaan in de hectiek van Prinsjesdag

Ik ervaar in mijn dagelijkse praktijk dat het ook voor MKB-ondernemers belangrijk is om af en toe met een kritische houding stil te staan bij de actualiteit en de toekomstbestendigheid van de lange termijn visie en missie van de onderneming. Helaas belet de waan van de dag het veel ondernemers meestal om voor zichzelf ook zo’n soort van Prinsjesdag in te stellen. Zo’n reflectiemoment hoeft wat mij betreft dan niet specifiek in de hectiek van de derde dinsdag in september en in ieder geval helemaal niet in een reactie op Prinsjesdag. Het aangrijpen van de hectiek van Prinsjesdag geeft wat mij betreft eveneens duidelijk blijk van een uitsluitend korte-termijn acteren. Het is immers vaak reageren op (voorgenomen) overheidsbeleid die binnen afzienbare tijd weer geheel omgedraaid wordt. En ergens snap ik dit ook wel: ook voor de overheid is het niet eenvoudig te handelen in een snel veranderende wereld… Het gevolg is wel dat uit de Miljoenennota’s van de laatste jaren wat mij betreft te weinig economische of fiscale maatregelen blijken die het ondernemerschap inhoudelijk voor langere termijn sterk verbeteren.

Strategische issues

Zo’n twee jaar geleden schreef ik in het kader van Prinsjesdag over de strategische issues voor de komende jaren. Ik moet constateren dat deze onderwerpen anno 2018 nog steeds actueel zijn. Ook stel ik in mijn gesprekken van de laatste jaren vast dat veel MKB-ondernemers met deze vraagstukken bezig zijn. Zoals aangegeven mis ik deze de laatste jaren wel expliciet in de Miljoenennota!

Deze belangrijke huidige strategische issues zijn onder andere:

  • De sterke invloed van snel opvolgende innovaties en disruptieve technologieën op het business model en de verdienmogelijkheden voor veel Nederlandse MKB-ondernemingen. Hierin liggen voor veel ondernemers kansen en voor anderen bedreigingen voor de continuïteit van de onderneming. Door echte verbeteringen van het onderwijsstelsel (verbinden/overbruggen kloof academisch en onderzoekend onderwijs met vakonderwijs) en het terugbrengen van vele overbodige reguleringen van onderwijs kan de overheid het innovatief ondernemen makkelijker gaan maken;
  • Toenemende noodzaak tot flexibilisering van ondernemingen (wendbaarheid) en de daaraan verbonden inzet van arbeid en overige bedrijfsmiddelen. De vele aan werkgevers gebonden regelingen (o.a. 2-jaars doorbetalingen loon) en daarmee samenhangende hoogte van personeelskosten ontneemt ondernemers de flexibiliteit om personeel ruimer in te zetten, te laten ontwikkelen en te laten innoveren (en vervolgens op langere termijn te belonen). Inzet van arbeid (en kennis) moet echt goedkoper gaan worden. Dit moet gaan voorkomen dat in de toekomst bijvoorbeeld robotisering van veel intensieve arbeid de beloning van arbeid gaat vervangen en niet leidt tot nieuwe arbeidsperspectieven en banen. Sociale vangnetten en regelingen moeten daarbij een issue gaan worden van de gehele maatschappij en niet (meer) een kostenpost voor de ondernemers;

In het (verwachte) komend kabinetsbeleid zie ik echter te weinig concrete handreikingen voor MKB-ondernemers. Ondernemers moeten het dus maar weer zelf doen! En de overheid? Die zal naar verwachting daar dan pas weer op gaan re(a)geren!

Maak het verschil

Wellicht overweeg jij na het lezen van dit artikel om samen eens een “Prinsjesdag” af te spreken. Ik kom graag op bezoek! Wij bespreken dan jouw strategische onderwerpen en plaatsen ze op de ondernemingsagenda voor de komende jaren. In tegenstelling tot de voorgenomen (belasting) maatregelen van ons kabinet, heb je op deze onderwerpen namelijk WEL invloed! Maak door een goede bedrijfsstrategie het verschil!

Ook voor verdieping en vertaling van de weergegeven strategische issues naar jouw ondernemingsstrategie ben ik altijd bereid om aan te schuiven. Bel 06-21993163 of mail marcel@doevemkbadvies.nl.